Moravsko-Slovenský FiveTenshop.sk Cup 2018
Odber noviniek
www.moravskoslovenskydhcup.eu
  • Sk d5a3451f889f72e9a630b92dc89b62c3069dd3809e3ce195e3827a87d9b6d8ed
  • En e1b9dee967a0370ba3d850ad65cf6449ab8dbe92e646a79a571dfa6d14663894

Startovní pořádek

  Moravsko-Slovenský EL-ENG DH Cup 2016
závody ve sjezdu horských kol

SK Grafobal vypisuje Moravsko-Slovenský EL-ENG DH cup horských kol v disciplíně sjezd.
V jednom dni se jede semifinálová jízda a finálový závod. DH cup se jede jako volný mezinárodní seriál, dostupný pro všechny jezdce. Licence není potřeba.

Bodování:

Za jednotlivé semifinálové jízdy a finálové závody budou závodníkům přiděleny body dle tabulky bodového hodnocení. Do celkového pořadí DH cupu budou započítány všechny dosažené bodové výsledky. Vypsané ceny budou závodníkům předány pouze za umístění ve finálových jízdách.

Bodové ohodnotenie semifinálovej jazdy a finálového závodu podľa umiestnenia v cieli je nasledovné:

1 .místo - 40 bodů 6. místo - 14 bodů 11. místo - 5 bodů 
2. místo - 30 bodů 7. místo - 12 bodů 12. místo - 4 body
3. místo - 25 bodů  8. místo - 10 bodů 13. místo - 3 body
4. místo - 20 bodů 9. místp -   8 bodů  14. místo - 2 body
5. místo - 17 bodů 10. místo - 6 bodů 15. místo - 1 bod

V případě rovnosti počtu bodů rozhoduje:

  1. Počet nejlepších umístění
  2. Poslední lepší umístění

Kategorie:

Kategorie HardTail Kategorie „HardTail“ („neodpružená kola“) je určena závodníkům startujícím na pevném rámu vybaveném pouze přední odpruženou vidlicí. Tato společná kategorie není věkově omezena. Muži Elite V kategorii Muži Elite mohou startovat i závodníci starší, 30-ti let. Kategorie Master + Super Master společně a vyhlašují se 3 nejlepší jezdci + vítěz Super Masters.

Junioři + Náděje Kategorie Naděje + Junior startuje společně a vyhlašují se 3 nejlepší jezdci + vítěz Nadějí.
Junioři + Naděje 15 - 18 let + 13 - 14 let   (2001 - 1998) + (2003 - 2002)
Muži Elite 19 - 29 let (1997 - 1987) 
Hobby Full 19 - 29 let (1997 - 1987)
Masters + Super Masters 30 - 39 let + 40 - 99 let   (1986 - 1977) + (1976 - 1917)
Muži-Hardtail bez rozdílu věku  
Ženy bez rozdílu věku  

Organizační pokyny

1.

Jednotlivé závody DH cupu zajišťuje pověřený pořadatel DH cupu, podle těchto pravidel a rozpisu závodu.

2.

Rozpis závodu vydává pořadatel 30 dnů před termínem závodu.

3.

Podle výsledků jednotlivých závodů bude vydáváno průběžné pořadí.

4.

Den před závodem nejpozději do 12:00 bude ředitel, a “technický delegát“ jednotlivých závodů, společně schvalovat regulérnost a bezpečnost tratě závodu. Celá trať závodu musí být označena (tj. označena PVC páskou) nejpozději den před závodem do 10:00. Trať závodu musí být vyznačena páskou tak, aby nedocházelo k nejasnostem ve vedení tratě závodu. Úpravy tratě lze provádět pouze se souhlasem hlavního rozhodčího. V případě, že některý ze závodníků provede jakýkoliv neschválený zásah do tratě závodu, může hlavní rozhodčí rozhodnout o jeho diskvalifikaci ze závodu.

5.

 Při prvním závodě sezóny bude závodníkům přiděleno startovní číslo s přihlédnutím k výsledkům celkového pořadí Moravsko-Slovenského DH Cupu 2015.
Při každém závodě DH cupu bude prvním 10 závodníkům ve všech kategoriích přiděleno startovní číslo na základě celkového (průběžného) pořadí. Závodníkům, jejichž pořadí na startu není určeno tímto pravidlem bude přiděleno startovní číslo podle pořadí při registraci.

6.

Závodník, který bude dostižen na trati jiným závodníkem je povinen rychlejšímu závodníkovi uvolnit trať. Závodníkovi, který neuvolní trať rychlejšímu a bude zapsán traťovým komisařem, může být udělen peněžitý trest nebo může být diskvalifikován ze závodu.

7.

 Závodníci jsou povinni se dostavit minimálně 15 minut před startem do prostoru startu. Startovní časy pro semifinálovou jízdu a finálový závod budou vždy na startovní listině.

8.

 Závodníci jsou povinni přihlásit se včas v kanceláři závodu v souladu s rozpisem závodu. Zde jim bude předáno startovní číslo a budou seznámeni s organizací závodu.

9.

Závodníci jsou povinni před semifinálovou jízdou absolvovat povinný trénink v souladu s časovým rozpisem poháru. Jinak nemohou být připuštěni k závodu. Pro závody ve sjezdu jsou závodníci, s výjimkou kategorie Muži, povinni nosit integrální přilbu s neodnímatelných chráničem brady, chrániče páteře, kolen, loktů a rukavice s dlouhými prsty. Doporučují se zpevněné kalhoty i na stehnech a holeních. U kategorie Muži je povinná výbava pouze integrální přilba, ostatní výbava je pro tuto kategorii důrazně doporučená!

10.

Do startovních a výsledkových listin bude závodníkům s licencí uveden pouze ten klub a sponzor, který je zapsán v licenci. Jezdci bez licence budou mít uvedeno své bydliště.

                                                                                                     11.

 Závodníci, kteří získají některou z vypsaných cen jsou povinni si tuto cenu vyzvednout maximálně do jedné hodiny po vyhlášení oficiálních výsledků závodů na stupních vítězů. Ceny, které nebudou v uvedeném časovém limitu vyzvednuty, propadají ve prospěch pořadatele.

12.

 Pořadatel je povinen zajistit v průběhu závodů i povinného tréninku zdravotní službu, (lékaře, nebo záchranáře).

13.

 Pořadatel je povinen naplánovat takový bezpečnostní systém, který zaručí pomoc ve všech bodech tratě
v nejkratším možném čase. Pomocní rozhodčí - všichni pomocní rozhodčí na trati musí být rozmístěni, pokud v přímé viditelnosti mezi sebou. Každý z nich musí být vybaven žlutým praporkem a píšťalkou. Žlutý praporek slouží k upozornění závodníků během tréninku na nebezpečí na trati.. Pokud zpozorují vážnou havárii jezdce, musí neprodleně informovat ředitele závodu. Pouze ředitel může rozhodnout o „Zastavení závodu“.
O dalším postupu budou informováni cílovým rozhodčím. Všichni pomocní rozhodčí budou mít k dispozici startovní listinu s čísly všech závodníků. Pokud si jakýkoliv jezdec zkrátí vyznačenou trať, bude rozhodčím nahlášen řediteli závodu.

14.

 Závodník nesmí během tréninkových jízd postávat na trati závodu. Pouze v případě pádu či jiné události může zastavit na trati, ale je povinen okamžitě uvolnit trať. V případě, že bude bezdůvodně zastavovat nebo stát na trati závodu, může být ze závodů vyloučen, nebo potrestán pokutou 10,-EU., nebo 250,-Kč .
Závodník, který neprojede cílem při povinném tréninku nebude připuštěn na start závodu.
Závodník, který nedokončí semifinálovou jízdu, může startovat ve finálovém závodě, pokud hlavní rozhodí (časoměřič) nerozhodne jinak.
Závodníci, kteří nedojedou nebo dosáhnou nejhoršího času v semifinálové jízdě budou startovat ve finálovém závodě jako první.

15.

Závodníci se závodů zúčastňují na vlastní nebezpečí a musí mít předepsané vybavení podle Soutěžního řádu MTB. Protesty lze podat pouze písemně řediteli závodu s vkladem 10,-EU nebo 250,-Kč.

16.

 Pořadatel DH cupu je oprávněna provádět případné změny a doplňky v ustanovení tohoto rozpisu.

Startovné

 Všechny kategorie platí jednotné startovné, které nesmí přesáhnout 12,-EUR, nebo 300,- Kč

 Vývoz (lanovka) se platí zvlášť a není součástí startovného a neměl by přesáhnout 10,-EUR, nebo 250,-Kč /den u vleku a 12,-Eur, nebo 300,-Kč / den u sedačkové lanovky.

Závěrečná ustanovení

 Upozornění pro závodníky: Závodník může být hodnocen v libovolné kategorii ,pokud splňuje pravidla DH cupu.

Oficiálna webová stránka seriálu : www.moravskoslovenskydhcup.eu

Ďalej : www.bikecentrumkalnica.sk a www.dhteam-grafobal.cz

Registrace každého závodu probíhá vždy minimálně 10 dnů před termínem závodu on-line na www.moravskoslovenskydhcup.eu .  

Závodníci, kteří se nezaregistrují přes internet, budou platit registrační poplatek ve výši 5,-EU, nebo 100,-Kč.

Schváleno: 4.1. 2016

 

 Rozpis cen Moravsko-Slovenský EL-ENG DH cupu 2016

 (minimální finanční prémie)

10.000,-Kč při účasti min.100 startujících
15.000,-Kč při účasti min. 150 startujících
20.000,-Kč při účasti min. 200 startujícících
25.000,-Kč při účasti min. 250 startujících

Umístění: 1. 2. 3. misto

Ženy: trofej/pohár + finanční prémie + věcné ceny
Kadet : trofej/pohár + finanční prémie + věcné ceny
Junior : trofej/pohár + finanční prémie + věcné ceny
Master : trofej/pohár + finanční prémie + věcné ceny
Hard Tail: trofej/pohár + finanční prémie + věcné ceny
Hobby : trofej/pohár + finanční prémie + věcné ceny
Elite: trofej/pohár + finanční prémie + věcné ceny

 Bonus – šance pro každého: Finanční prémii/bonus (20,-Eu nebo 500,-Kč) získávají jezdci kteří se umístní na 50.místě, 100.místě, v každé kategorii.

Finanční prémie se udělují v případě, že v dané kategorii startuje alespoň 6 jezdců a jsou vypláceny v Českých korunách (u závodů na území Slovenska v přepočtu na EU).
Finanční prémie můžou být nahrazeny věcnými cenami.
Každý jezdec může být vyhlášen jen v jedné kategorii.

Celkový vítězové DH cupu získají poháry, diplomy a věcné ceny.

Časový plán Moravsko Slovenského EL-ENG DH Cup 2016

1. den
08:00 – 10:00 uzavření tratě – možnost pouze pěší prohlídky schválení tratě závodu
10:00 – 18:00 volný trénink bez pořadatelského zajištění
10:00 – 13:00 registrace přihlášky pro všechny kategorie

POZOR! V neděli už není možné se registrovat!!!

2.den
08:30 – 09:30 možnost volného tréninku
09:30 – 10.45 doporučený trénink
11:00 start semifinálové jízdy
13:30 start finálové jízdy
30 min po dojezdu vyhlášení výsledků pro všechny kategorie

Vytvorené: 03.04.2013 Aktualizované: 04.04.2017
Organizátori

 Logo Sk Grafobal

Partneri

  Logo Five Ten          fiveten  Dnx Logo Meatfly  1 Reklama Ms Dartmoor  Logo Jape 2 Remerxhttps://www.monsterenergy.com/cz/cs/home

Hlavní mediálni partneri
  Dolekop.com Biker Logo Bang